Strategickým cílem společnosti v oblasti ekologie je certifikace dle norem jakosti ISO 14001 určených pro životní prostředí.

MOTORPAL a.s. má vzhledem ke své struktuře strojírenské výroby vliv na životní prostředí, který vychází zejména z minulosti. V posledních letech došlo k realizaci celé řady opatření, které úplně eliminovaly nebo výrazně snížily negativní dopady výroby na životní prostředí. Společnost vybudovala spalovnu odpadů, byla provedena plynofikace všech stávajících kotelen, instalace odsávacích a odlučovacích zařízení ve výrobě. Byly provedeny asanace bývalých skládek kovových odpadů v areálech závodů.

Ve společnosti se nyní nevyskytuje žádný závažný ekologický problém.

Společnost je držitelem certifikátu dle normy ČSN EN ISO 14001.