Životní prostředí – výrobky a obaly s ukončenou životností

Při odstranění výrobků MOTORPAL ,a.s., které jsou součástí vozidla nebo zařízení s ukončenou životností, postupujte dle pokynů výrobce tohoto vozidla nebo zařízení

Při odstranění samostatných výrobků s ukončenou životností společnosti MOTORPAL ,a.s. dodržujte montážní návody nebo příručky pro eliminaci kontaminování životního prostředí vydané společností MOTORPAL ,a.s..Některé části výrobků obsahují závadné látky( převážně nafta a motorové oleje)  , proto při demontáži a montáži těchto částí zajistěte aby nedošlo k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod  a úniku do půdy. Výrobky společnosti MOTORPAL ,a.s. obsahují recyklovatelné materiály .Výrobek nebo jeho části odevzdejte do recyklační sběrny.Použité umělohmotné a kovové části se mohou dle druhu materiálu roztřídit a tak odevzdat do recyklační sběrny

 Výrobky nebo jejich části odstraňte v souladu s legislativou v oblasti odpadů příslušné země !

Likvidace elektrických a elektronických zařízení  po ukončení životnosti

 popelnice                                        

Uvedený symbol na výrobku ,obalu  nebo v průvodní dokumentaci znamená,že použité elektrické nebo elektronické zařízení nesmí být likvidováno společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace ,obnově a recyklaci elektrických  nebo elektronických zařízení je odevzdejte na určených místech. Správnou likvidací těchto elektrozařízení pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potencionálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví,což by mohli být důsledky nesprávné likvidace odpadu z těchto elektrozařízení.

 

Elektrická  nebo elektronická zařízení uváděná na trh společností MOTORPAL ,a.s. neobsahují  baterie nebo jiné záložní zdroje !

Likvidace v zemích Evropské unie

Chcete-li   likvidovat elektrická  nebo elektronická zařízení,vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii 

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie.Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce výrobků MOTORPAL,a.s.

 

               Odstranění obalů  po ukončení životnosti 

Obaly   uváděné na trh společností Motorpal,a.s.splňují požadavky  níže uvedené legislativy Evropské unie  a České republiky

 

1.Směrnice  Evropského parlamentu a Rady  94/62/ES o obalech a obalových odpadech

2.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování

chemických látek (REACh)

3.Rozhodnutí komise 1997/129/ES,kterým se zavádí identifikační systém pro obalové materiály

4.Zákon 477/ 2001 Sb. o obalech          

Společnost Motorpal,a.s. tyto informace  vydává na základě Prohlášení dodavatelů obalů a obalových prostředků, které jsou dostupné na vyžádání  u společnosti Motorpal,a.s.         

Obaly se skládají z ekologických materiálů,které můžete odstranit prostřednictvím místních sběren recyklovaných materiálů.Pro třídění obalových materiálů využívejte případně uvedené informační značení obalových materiálů . Neznečištěné obaly odstraňte v souladu s výše uvedenou legislativou pro Evropskou unii  a Českou republiku nebo odstraňte v souladu s legislativou vztahující se k obalům příslušné země.
Některé části obalů mohou být znečištěny konzervačními přípravky. V  tomto případě odstraňte kontaminované části obalu v souladu se zákony o odpadech příslušné země.