Kvalita

Tradice MOTORPALu jako klíčového dodavatele automobilových OEM (Original Equipment Manufacturer), ve spojení s nejmodernějšími zavedenými systémy kvality, je zárukou, že i ty nejnáročnější požadavky zákazníků na jakost výrobků jsou průběžně uspokojovány. Cílem MOTORPALu je nula chyb a některé výrobní programy již tohoto cíle dosahují. Důraz je kladen na předcházení chyb tím, že se kvalita stala součástí již návrhu výrobku a výrobního procesu, a na trvalé odstranění pravých příčin chyb.

V úzké týmové spolupráci s našimi zákazníky i dodavateli jsou systémy jakosti, výrobky a procesy neustále zdokonalovány tak, abychom se nejen dále přiblížili k cíli – nula chyb, ale také, aby výrobky MOTORPALu pro zákazníky i nadále představovaly tu nejlepší hodnotu v celém jejich životním cyklu.

Politika řízení MOTORPALu

Politika řízení 2018


Ekologie

Strategickým cílem společnosti v oblasti ekologie je udržení certifikace systému environmentálního managementu dle normy ISO 14001.

MOTORPAL má vzhledem ke své struktuře strojírenské výroby vliv na životní prostředí. V posledních letech došlo k realizaci celé řady opatření, která úplně eliminovala nebo výrazně snížila negativní dopady výroby na životní prostředí.

Opatření a snížení dopadů na životní prostředí:
- instalace nízkoemisních hořáků kotelen , čímž došlo ke snížení emisí v oblasti NOX a CO
- ukončení vypouštění splaškových vod přes BČOV do toku řeky Jihlavy a přepojení na veřejnou splaškovou kanalizaci města Jihlavy
- postupné snižování fugitivních emisí do ovzduší v oblasti používání organických rozpouštědel
- průběžné snižování spotřeby pitné a užitkové vody jak v oblasti zaměstnanců tak při nakládání ve výrobních technologiích
- optimalizace procesu v oblasti nakládání s odpady a výrobky s ukončenou životností
- instalace moderních odlučovacích zařízení aerosolů výrobních technologií
- ukončení používání HCFC regulovaných látek v klimatizačních zařízení
- ukončení provozu energetických zařízení s obsahem PCB
- ukončení technologie kalení v kyanidových lázních v lokalitě Jemnice
- ukončení provozu povrchových úprav oxidace v lokalitě Jihlava
- optimalizace havarijní zajištěnosti provozů ve kterých se nakládá se závadnými látkami

Jsme držitelem certifikátu dle normy ČSN EN ISO 14001.

Společnost v současné době nemá žádný závažný ekologický problém.